Thượng tọa Thich Chân Quang
là ủy viên Uỷ ban Tổ chức quốc tế Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc 2008.


audio

nếu có người nào được nghe Kinh Kim Cang Bát Nhã nầy mà không kinh ngạc, không sợ hãi, thì phải biết người ấy là người hiếm có.
Nếu có thiện nam hay thiện nữ nào, vào buổi sáng đem thân mạng như số cát sông Hằng mà bố thí; buổi trưa cũng đem thân mạng như số cát sông Hằng mà bố thí; buổi chiều cũng lại đem thân mạng như số cát sông Hằng mà bố thí, và sự bố thí thân mạng như vậy, trải qua cả vô lượng trăm ngàn ức vạn kiếp, nhưng nếu có người nghe Kinh Kim Cang Bát Nhã nầy, với tâm tin tưởng không trái nghịch, thì phước đức của người nghe Kinh mà tâm tin tưởng ấy, thắng vượt hẳn phước đức của người bố thí kia, huống nữa là sao chép, thọ trì, đọc tụng, diễn giảng cho người khác.
nhưng phải hiểu như thế nào đây ?
ngay cả ngài Tu Bồ Đề ,cũng bị động tâm khi nghe Phật nói rằng :
Trong suốt mấy chục năm hoằng pháp ,Ta chưa hề giảng....
Độ cho không biết bao nhiêu chúng sinh ...cũng như là không thấy độ
cho chúng sinh nào
Tạo vô lượng vô biên công đức ...cũng như là không tạo công đức nào ?
Tại sao ngài lại động tâm ?
Là bởi vì ngài lo sợ cho chúng sinh ,về đời sau ..và nhiều đời nữa ,e rằng
đại chúng không hiểu được ý nghĩa của bộ Kinh này..
Nhưng nếu Đạo Phật mà không làm gì cả ,không tạo thêm nghiệp nữa
chỉ để thời gian tu tập cho riêng mình thì không còn là Đạo Phật nữa ?
Vì sao lại nói như vậy ?
Đạo Phật ra đời cũng chỉ là vì thương xót chúng sinh ,không bao giờ bỏ
rơi chúng sinh cả ,không thể để chúng sinh cứ mê mờ như vậy mãi
Giúp cho người nào được thì cứ giúp ,cho dù không đủ thời gian để
tự mình tu tập tinh tấn cho riêng mình nữa
Không còn phân biệt giữa chúng sinh và ta nữa ,giữa ta và chúng sinh nữa
Ta chỉ thấy có những chúng sinh đang còn phải chịu đau khổ ...
Đang giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau tu tập tinh tấn...
chúng ta hẳn biết rõ luật nhân quả công bằng ,nếu cứ băng băng bỏ nhà
bỏ xã hội ,xa lánh chúng sinh lên núi tu hành ,vào chỗ thanh vắng mà tu
tập thì không phải là Đệ tử của Phật ?
Vì nếu rời bỏ chúng sinh thì chúng sinh sẽ rời bỏ mình ..
Nếu cứ cố gắng tu tập cho riêng mình thì chúng sinh cũng sẽ rời bỏ mình
làm những việc của riêng họ ...
Nếu chúng ta cứ lăn xả làm các việc giúp cho đại chúng ,giúp người
tinh tấn tu hành ,thì hãy cứ yên tâm rằng Tam Bảo sẽ dành cho chúng ta
cơ hội ,dành cho chúng ta thời gian để tu tập tinh tấn ,chúng ta không
phải lo lắng ..
Nếu có người nào có khả năng tiếp nhận, ghi nhớ, tụng đọc, vì mọi người mà giảng giải một cách rộng rãi, thì Như Lai thấy và biết chắc chắn người ấy, đều đã thành tựu công đức không thể đo lường, không thể đối chiếu, không có giới hạn và không thể nghĩ bàn. Những người như thế có thể gánh vác tuệ giác vô thượng của Như Lai
nhưng vẫn có những người dù trí tuệ rất khá những vẫn hiểu sai ,hiểu lầm
dẫn đến uổng phí 1 kiếp tu tập.
Do đọc tụng và hành trì Kinh Kim Cang, ta có thể gặp nhiều chướng duyên, như bị người khác phỉ báng, khinh thường, nhưng không phải vì vậy mà ta không có phước đức. Trái lại, nhờ niềm tin của ta đã được kiên định đối với sự thọ trì đọc tụng Kinh nầy, nên niềm tin ấy có hiệu năng tiêu diệt và chuyển hóa những ác nghiệp của ta từ bao đời kiếp. Nghiệp báo ấy của ta, khiến ta đáng lẽ trong tương lai, khi kết thúc sinh mệnh sẽ bị rơi vào địa ngục nhận lấy khổ báo, nhưng nhờ niềm tin vào Kinh Kim Cang Bát Nhã, và do thọ trì đọc tụng Kinh ấy, nên nghiệp nặng chuyển thành nhẹ, quả báo nặng chuyển thành quả báo không đáng kể, không những vậy mà còn có cơ hội sẽ thành tựu đạo quả Vô Thượng Bồ Đề nữa

Việc hủy báng người thọ trì, đọc tụng Kinh Kim Cang Bát Nhã có hai hạng. Hạng người thứ nhất là hạng người đoạn kiến, đối với hạng người nầy, không phải họ chỉ phỉ báng nguời thọ trì đọc tụng Kinh Kim Cang Bát Nhã, mà thọ trì, đọc tụng, bất cứ Kinh nào, họ cũng đều hủy báng. Hạng thứ hai là hạng dị kiến, hạng không phải căn cơ, đối với hạng người nầy thì Kinh Kim Cang Bát Nhã trình bày giáo nghĩa không phù hợp sở kiến, sở học cũng như căn cơ của họ, nên họ không những phỉ báng người thọ trì, đọc tụng mà còn phỉ báng luôn cả Kinh.


Viết đến đây ,hẳn đại chúng đã hiểu rõ tầm quan trọng vô cũng của bộ kinh
này
Tuy nhiên ,xin đại chúng đừng nên nghĩ 1 cách đơn giản rằng ,chỉ cần đọc
tụng kinh này 1 cách chăm chỉ là có phước đức vô biên rồi..
Vì rằng đọc mà không hiểu thì dù cho đó là chân lý tối thượng đi chăng
nữa ,ta cũng chỉ được 1 chút ích phước đức mà thôi
Vậy thì điều cần làm là phải hiểu rõ kinh điển ,phải thực hành kinh điển
ấy mới gọi là vô lượng vô biên công đức
Thế lại hỏi rằng ,Ta có cần vô lượng vô biên công đức không ?
bạn có cần phước không hả bạn ?
nếu bạn không có tiền mùa gạo ,bạn đói khổ bạn an tâm mà tu được chăng ?
nếu con cái bạn phá phách ,nghịch ngợm ,trộm cắp ..ban tu được chăng ?
nếu cha mẹ bạn bị trọng bệnh ,bạn an tâm mà tu được chăng ?
Vậy thì phải làm thế nào đây ?
Kinh kim cang là 1 bộ kinh giúp cho các bậc trí giả tạo được công đức vô
lượng vô biên công đức ..để có thể tu tập để giải thoát được ..
Chúng ta là người bình thường ,cho nên hiểu được đến đâu thì được phần
công đức ,được phần lợi lạc cho chúng ta đến đấy .

Như lai không từ đâu đến ,cũng chẳng đi về đâu ?
chỉ 1 câu thôi mà không biết bao nhiêu người đã không thể vượt qua
được cái ngã chấp này ..dẫn đến uổng phí 1 đời

tất cả sẽ được giải đáp cho đại chúng hiểu 1 cách rõ ràng ,1 cách minh
bạch để giúp cho đại chúng không đi sai con đường Phật dạy
tuy rằng kinh điển thì sâu xa ,bể học thì vô tận ,không dám nói là
có thể giảng giải cho đại chúng hiểu hết ý nghĩa bộ kinh này
theo đúng ý của Phật
nhưng cũng xin cam đoan rằng ,đại chúng sẽ không phải thất vọng đâu
http://www.yourfilehost.com/media.php?cat=audio&file=bkimcang15Bkimcang15B.mp3
http://www.yourfilehost.com/media.php?cat=audio&file=aKIM_CANG.mp3
http://www.yourfilehost.com/media.php?cat=audio&file=aKimCang14A.mp3
http://www.yourfilehost.com/media.php?cat=audio&file=akimcang16A.mp3
http://www.yourfilehost.com/media.php?cat=audio&file=akimcang.mp3
http://www.yourfilehost.com/media.php?cat=audio&file=bKIM_CANG.mp3
http://www.yourfilehost.com/media.php?cat=audio&file=bKimCang14B.mp3