View Full Version : CHỈ TẠI KHÔNG ĐƯỢC TUẦN TRIỆT LÂM ĐÚNG CHỖ !...Phuocduyen
10-01-2010, 09:11 AM
THỬ SO SÁNH HAI LÁ SỐ TỬ VI : GS Nguyễn Văn Bông và Khổng Minh
CHỈ TẠI KHÔNG ĐƯỢC TUẦN TRIỆT LÂM ĐÚNG CHỖ MÀ HỎNG MẤT MỘT LÁ SỐ TỬ VI HIẾM CÓ !...

Trong bài “Kinh nghiệm Tử-vi của Cụ Thiên Lương : Để giải đoán “MỆNH VÔ CHÍNH DIỆU” (http://www.nhantrachoc.net.vn/nthportal/forum/showthread.php?t=6316) tôi có đăng hai lá số tử vi của Giáo sư Nguyễn Văn Bông và của Khổng Minh do cụ Thiên Lương an sao và luận giải.

– Lá số minh họa : Khổng Minh (http://www.lyso.vn/dichvu/lasotuvi/1/200217051921/0/KHONG%20MINH.jpg)
– Lá số : Giáo Sư Bông (http://www.lyso.vn/dichvu/lasotuvi/1/200002061929/0/GS%20BONG.jpg)

1- Lá số minh họa KHỔNG MINH :

http://www.lyso.vn/dichvu/lasotuvi/1/200217051921/0/KHONG%20MINH.jpg

2- Lá số GS BÔNG :

http://www.lyso.vn/dichvu/lasotuvi/1/200002061929/0/GS%20BONG.jpg

Việc mà tôi gọi ở đây là so sánh hai lá số đó, thật ra cụ Thiên Lương đã làm rồi, cụ làm một cách uyên bác và tế nhị. Nay tôi xin được làm lại cái công việc đó ở một trình độ Tử-vi thấp hơn, phổ thông hơn nhắm đối tượng vào các độc giả trẻ đang học xem Tử-Vi, đang sưu tập những kinh nghiệm, những kiến thức tử vi đơn giản và dễ nhớ.

Phuocduyen
10-01-2010, 09:18 AM
– Ngày sinh tháng đẻ của Khổng Minh : Ngày 10 tháng 4, giờ Tuất, tuổi Tân Dậu
– Của Giáo sư Nguyễn Văn Bông : ngày 25 tháng 4, giờ Tuất, tuổi Kỷ Tỵ (02/06/1929)

* Lá số minh họa : Khổng Minh (http://www.lyso.vn/dichvu/lasotuvi/1/200217051921/0/KHONG%20MINH.jpg)
* Lá số : Giáo Sư Bông (http://www.lyso.vn/dichvu/lasotuvi/1/200002061929/0/GS%20BONG.jpg)

So sánh ở cung Mạng

Khổng Minh được cách Nhật Nguyệt tinh mịnh, đó là cách của vị Quân Sư, các vị cố vấn lớn luôn luôn ở gần và phụ tá các bậc nguyên thủ quốc gia.

GS Nguyễn Văn Bông cũng có Thái Dương ở Mão và Thái Âm ở Hợi chiếu Mệnh, nhưng không được hưởng cách Nhật Nguyệt tinh mịnh, Nhật Nguyệt tịnh minh vì Thái Âm ngộ TUẦN cho nên cách đó bị phá. Trong trường hợp có qúy cách Nhật Nguyệt tịnh minh, nếu không bị chuyển cát thành hung, chuyển tịnh minh thành vô cách thì ít ra cũng bị suy giảm một phần lớn ảnh hưởng tốt !.

Cung Mệnh của GS Nguyễn Văn Bông hơn cung Mệnh của Khổng Minh được những sao Thai Tọa (đồng cung), Quang Quý và Hóa Khoa ở Hợi, Mão chiếu lên, nhưng cũng chỉ hơn ở trong tình trạng được gọi là Nhật Nguyệt tịnh minh bị phá. GS Bông thua Khổng Minh hai sao Hóa Quyền (cung Thân) và Hóa Lộc ở Thiên Di . Hóa Lộc của Khổng minh bị Không Kiếp và TUẦN phá mất một phần ảnh hưởng tốt, cho nên Khổng Minh có thể nghèo, nhưng đắc Nhị Không (Địa Không và Tuần) ở đây lại hỗ trợ đắc lực cho Mệnh cung Vô chính diệu có Nhật Nguyệt chiếu.

Nhưng cung Mệnh của GS Bông còn có Kình Dương tọa thủ đắc địa (văn tài xuất chúng) nhưng một khi đã liên lạc và tâp hợp ảnh hưởng được với cả một phe đảng hung tinh (Kình Đà, Không Kiếp, Tang Hổ, Tuế Phù, Hỏa Tinh …) cũng như chính tinh (Thiên Đồng, Cự Môn) hãm địa ở Thiên Di thì ảnh hưởng hung bại vẫn không kém phần mạnh mẽ.

Cái thế gọi là Mã cùng đồ của GS Bông ở Quan Lộc nhờ có TUẦN nên có vẻ như hay hơn. Mã cùng đồ của Khổng Minh. Nhờ có TUẦN khai thông bế tắc mà Thiên Mã của GS Nguyễn Văn Bông được hưởng trọn kho ngũ cốc (Thiên Cơ) ở Tị và rau cỏ (Thiên Lương) ở Mão, nhưng chỉ được hưởng trong tình trạng mờ mờ nhân ảnh mà thôi, bởi vì tính cách tịnh minh của Thái Âm ở đây đã bị phá mất rồi. Âu cũng chỉ tại không thích ứng được với cái nghịch cảnh mờ mờ nhân ảnh mà đương số đành giữa đường “ngã ngựa”.
Thiên Mã trong cung Quan Lộc của Khổng minh cũng là Mã cùng đồ nhưng lại là một chiến Mã, vì có Tướng Binh, Tả Hữu, có Ấn, Đới, Vượng, Quyền, có Phi Liêm, Long Hổ …

Quan Lộc của GS Bông cũng hay lắm, có Hoa Khoa, Quang Quý, Thai Tọa, Tả Hữu … chỉ tiếc rằng bị TUẦN khắc chế.

Quan lộc của Khổng Minh không bị TUẦN khắc chế mà còn có thêm Tướng Binh, Ấn, Đới … cho nên sự nghiệp văn cũng như võ của đương số mới rực rỡ hơn.

So sánh ở cung Phúc Đức

Cung Phúc Đức của Khổng Minh tuy cũng có các hung tinh như Không Kiếp, Khốc Hư, Tuế Hổ, Hỏa Tinh …. Nhưng lại có Lộc Tồn, Trường Sinh, Đế Vượng, Thiên Quan , Thiên Phúc tọa thủ và Hóa Quyền, Hóa Lộc hội chiếu.
Cung Phúc Đức của GS Bông không những có Không Kiếp, Tuế Hổ, Đà, Hỏa lại có cả Song Hao (tuy đắc địa nhưng ở Phúc Đức thì vẫn là hao tinh), Tử, Tuyệt, thiếu Hóa Quyền và Song Lộc. TRIỆT ở đây tuy đắc địa nhưng lại khắc bản Mệnh cho nên không hóa giải nổi ảnh hưởng qúa mạnh của Kình, Đà, Không, Kiếp, Tang Hổ, Tuế Phù và Hỏa Tinh tập trung hùng hậu ở Thiên Di và cũng là cung Tiểu hạn 43 tuổi.

Cung Thiên Di

Trong hai lá số cùng được cách Nhật Nguyệt tịnh minh, nhưng một đã bị phá cách, còn có những điểm sai biệt có ảnh hưởng quyết định đến cuộc đời của đương số nằm trong cung Thiên Di. Ở đây có Cự Môn, Thiên Đồng hãm địa tọa thủ, nhưng ở số Khổng Minh có TUẦN hóa giải tình trạng khắc hãm đó, còn ở số của GS Bông thì không. Đã vậy lại còn hội đủ cả hung tinh, sát tinh thì bảo sao mà gíao sư không lâm đại nạn trong khi di chuyển. Như đã nói, tiểu hạn năm Hợi (1971) cũng ở cung Thiên Di. Âu cũng là tại số ..!?

Phuocduyen
19-03-2010, 02:31 PM
Một vài kinh nghiệm đặc biệt đáng ghi nhớ :

1- Khi mà một trong bốn cung tứ chính (Mệnh, Thân, Di, Phúc) hội đủ cả Lục sát tinh (Kình, Đà, Không, Kiếp, Linh, Hỏa) thì có thể đóan rằng khi đến đại vận xấu, đương số, nếu không yểu tử thì cũng bị hình thương.

2- Đã có Lục sát mà lại có thêm Diêu, Hình, Cự, Kỵ hoặc ở Tứ Chính, hoặc ở nhị hạn thì cũng có thể quyết đóan rằng đương số không thể tránh khỏi những cái chết bất đắc kỳ tử thê thảm.

3- Hai trường hợp kể trên chỉ có hoặc là Tuần Triệt, hoặc là Tử Vi, Thiên Phủ miếu vượng hội với Tam Hóa và nhiều sao cứu giải đóng ngay ở cung hung hại thì mới có hy vọng qua khỏi. Nhưng dù có thóat thì cũng bị hình thương, bị tù tội hay tàn tật.

Tam Hóa của hai lá số : Khổng Minh và GS Bông

– Lá số minh họa : Khổng Minh (http://www.lyso.vn/dichvu/lasotuvi/1/200217051921/0/KHONG%20MINH.jpg)
– Lá số : Giáo Sư Bông (http://www.lyso.vn/dichvu/lasotuvi/1/200002061929/0/GS%20BONG.jpg)

Tam Hóa ở số Khổng Minh đắc dụng hơn ở số GS Bông. Ở số Khổng Minh , Hóa Quyền đóng ở cung Thân, Hóa Khoa đóng ở Tật Ách, do đó Khổng Minh vừa là một chính trị gia có uy quyền, khiến cho Lưu Bị phải tam cố thảo lư, vừa là một chiến sĩ gặp nguy nhiều lần mà lần nào cũng qua khỏi.

Ở số GS Nguyễn Văn Bông thì Hóa Quyền lại đóng ở cung Nô Bộc, như vậy thì năng lực và quyền hành đâu có nằm trong tầm tay. Hóa Lộc thì đóng ở Tật Ách, GS đâu có hành nghề lương y mà bảo rằng nhờ có Hóa Lộc đóng ở Tật Ách mà GS có thể làm giàu được !? Còn lại Hóa Khoa thì đóng ở cung Thân (tại Mão), nhờ sao này mà GS Bông có thể là một người khôn khéo có bằng cấp cao … nhưng cung Quan Lộc của GS đã bị Tuần phá cách thành ra Hóa Khoa ở đây chỉ được đắc dụng ở một ví trí giới hạn.

Một luận đóan về quyền của con người

Cụ Thiên Lương khi luận giải về hai lá số này cụ có ý tiếc cho GS Bông, vì theo cụ thì Đại hạn 45-54 tuổi mới là đại hạn tốt của đương số, vậy mà mới chỉ nhập hạn 35-44 tuổi đương số đã bị Sát Phá Tham hãm địa và ở Tiểu hạn năm Hợi (1971) có Thiên Đồng, Cự Môn (hãm địa) Không, Kiếp, Kình, Đà, Cơ, Hỏa … nhận chìm đương số xuống hố sâu.

Ý kiến cụ Thiên Lương trên đây rất đúng, tôi xin mạn phép được phụ giải thêm rằng, nêu GS Bông khi về nước ông cứ âm thầm họat động trong bóng tối ông sẽ không bị nạn. Bởi vì cung Quan Lộc của ông chỉ đắc dụng trong tình trạng âm thầm khi gặp Đại vận xấu. Thái Âm miếu vượng ngộ TUẦN làm gì còn có tình trạng gọi là tịnh minh cho ông họat động nữa . GS Bông người Âm Nam, Mệnh đóng ở cung Âm, thêm Thái Âm cư Quan cũng ở cung Âm miếu vượng nhưng bị Tuần phá cách làm sao GS có thể còn đủ âm công để đương đầu ngang ngửa với Thất Sát ở Đại hạn 35-44 được ? Thất Sát là Dương Kim khắc Âm Mộc, Giáo sư Âm Nam, Mộc Mệnh. Còn Khổng Minh cũng Âm Nam, Mộc Mệnh nhưng Thất Sát ở số Khổng Minh bị TRIỆT thành ra thay vì dìm Khổng Minh xuống hố sâu như đã dìm GS Bông thì lại được TRIỆT chuyển hung thành cát, hỗ trợ đắc lực cho Nghiệp của Khổng Minh.

Phuocduyen
19-03-2010, 02:34 PM
Như đã bàn ở trên rồi, cung Mệnh của GS Bông có Kình Dương nhập miếu tọa thủ, do đó mà GS có văn nghiệp đáng kể, nhưng khi gặp phải Đại Tiểu hạn xấu thì Kình Dương vẫn kết hợp hung tinh tụ tập đông đảo ở Thiên Di để đem tại họa cho đương số. Cung Thiên Di của Khổng Minh cũng có hung tinh tụ họp, nhưng lại bị TUẦN khắc chế. Có thể nói được rằng sự khác biệt rõ ràng nhất và quan trọng nhất của hai lá số nằm tại cung Thiên Di, nhưng nếu cung Mệnh của GS Bông đừng có Kình Dương thì có lẽ GS sẽ không xuất chính khi thời cơ chưa đến, GS sẽ kiên nhẫn họat động âm thầm cho qua khỏi Đại hạn 35-44 tuổi là Đại hạn Sát Phá Tham hãm.

Nhưng … và … Nếu

Nhưng, nếu không có Kình Dương thì lại sợ rằng văn tài và học lực của GS kém sắc bén, kém rực rỡ đi chăng ?

Xin thưa không, Nhật, Nguyệt, Thai, Tọa, Quang Qúy, Tả, Hữu và Hóa Khoa thừa sức giúp GS đọat được cái bằng Tiến Sỹ rồi. Kình Dương đành rằng có đóng góp ảnh hưởng tốt vào học nghiệp của đương số, nhưng vì là hung tinh, là kiêu tinh nên Kình Dương xâm phạm đến những đức tính kiên nhẫn và khiêm tốn cố hữu của giáo sư. Nguyên bản tính của Kình Dương dù miếu địa hay hãm địa vẫn là kiêu (cao), là dương lên, là vùng lên. Một giọt nước đâu có đáng kể, nhưng khi rớt xuống một ly nước đã đầy thì lại có sức làm tràn ly nước.

Nhưng nếu cung Mệnh của GS Bông vẫn có Kinh Dương và nếu TUẦN, TRIỆT cũng đóng ở những vị trí giống như lá số của Khổng Minh thì số phận của gíao sư sẽ ra sao !?

Xin thưa, giáo sư sẽ hiển đạt rực rỡ hơn Khổng Minh, bởi vì Kình Dương ở đây sẽ biến thành một sao Hóa Quyền thứ hai nằm ngay ở bản Mệnh của đương số. Chỉ ngại một điều là khi Đại hạn đến cung Mão, người có Kinh Dương thủ Mệnh (dù là đắc địa) thường sợ bị hung họa, nhưng trường hợp của GS Bông nếu được TUẦN, TRIỆT nằm cùng những vị trí giống như số Khổng Minh thì khống có gì phải sợ, hơn nữa GS Mệnh Mộc, ở đó có Song Hao đắc địa và Hóa Khoa nên không sợ hạn hành đến cung Chấn (Mão).

Nếu số của GS Bông cũng có TUẦN ở Thiên Di, thì không những giáo sư được hưởng trọn vẹn cách Nhật Nguyệt tinh minh mà GS còn được hưởng thêm cả ảnh hưởng cao qúy, sáng suốt của hai bộ sao Thai Tọa và Quang Quý. Ở số Khổng Minh không có hai bộ sao này.

Nếu ở số GS Bông có TUẦN đóng ở Thiên Di thì TUẦN sẽ hóa giải ảnh hưởng hung nguy của Kình, Đà, Không, Kiếp, Tuế, Hỏa, Tang Hổ … tập trung ở đó. Một khi đã được TUẦN hóa giải hết ảnh hưởng hung hại ở cung Thiên Di thì Kình Dương ở Mệnh sẽ hướng thiện, sẽ quy chính để kết hợp ảnh hưởng văn tài với bộ sao Tam Thai, Bát Tọa, Ân Quang, Thiên Quý và sao Hóa Khoa tạo cho đương số một sự nghiệp hiển hách mà Khổng Minh không thể so sánh nổi. Nếu ở Mệnh cung của GS Bông lại có thêm cả Khôi Việt nữa thì có thể đoán được rằng đó là cung Mệnh của một nguyên thủ quốc gia.

Kinh nghiệm đáng ghi :

4- Kình Dương nhập miếu hội với Thai Tọa, Quang Qúy và Hóa Khoa sẽ có ảnh hưởng tốt mạnh mẽ tương đương với Hóa Quyền hội với Khôi Việt, Xương Khúc.

Nếu ở số GS Nguyễn Văn Bông cũng có TRIỆT ở Đại hạn 35-44 như số của Khổng Minh thì ở Đại hạn này sự nghiệp của GS cũng đã hiển hách lắm. TRIỆT ở đây sẽ biến được Sát Phá Tham thành những trợ tinh đắc lực cho bản Mệnh, và cung Phúc Đức của GS Bông một khi đã thóat được TRIỆT cũng sẽ trở lên phong quang khỏang khóat hơn, bởi vì TRIỆT ở đây chẳng khác gì một cái gò có hình gươm đao ngăn chận hay làm đứt long mạch của một ngôi âm cơ có ảnh hưởng mạnh mẽ nào đó./.

SONGHI
19-03-2010, 03:52 PM
[FONT=Verdana][SIZE=2]Kinh nghiệm đáng ghi :

4- Kình Dương nhập miếu hội với Thai Tọa, Quang Qúy và Hóa Khoa sẽ có ảnh hưởng tốt mạnh mẽ tương đương với Hóa Quyền hội với Khôi Việt, Xương Khúc.

Nếu ở số GS Nguyễn Văn Bông cũng có TRIỆT ở Đại hạn 35-44 như số của Khổng Minh thì ở Đại hạn này sự nghiệp của GS cũng đã hiển hách lắm. TRIỆT ở đây sẽ biến được Sát Phá Tham thành những trợ tinh đắc lực cho bản Mệnh, và cung Phúc Đức của GS Bông một khi đã thóat được TRIỆT cũng sẽ trở lên phong quang khỏang khóat hơn, bởi vì TRIỆT ở đây chẳng khác gì một cái gò có hình gươm đao ngăn chận hay làm đứt long mạch của một ngôi âm cơ có ảnh hưởng mạnh mẽ nào đó./.

Cháu cảm ơn bài viết thât hay của Bác Phước Duyên. Và thưa Bác Phước Duyên xin Bác chỉ dẫn:

"4- Kình Dương nhập miếu hội với Thai Tọa, Quang Qúy và Hóa Khoa sẽ có ảnh hưởng tốt mạnh mẽ tương đương với Hóa Quyền hội với Khôi Việt, Xương Khúc". Còn nếu thay Kình dương bằng Đà la tức là: Đà la nhập miếu hội với Thai Tọa, Quang Qúy và Hóa Khoa có ảnh hưởng tốt như Kình dương rong trường hợp này không ạ?

Mong phúc đáp từ Bác,
Cảm ơn Bác
SONG HỈ