View Full Version : Bói chân gàThái Dương
19-01-2008, 09:56 PM
Bài Phú
Làm phương châm đoán về địa mạch :
( Dịch từ bản chữ Hán ra Quốc ngữ )

Khi có trái đất , ban đầu còn mênh mang hỗn độn , chưa có ai xét đoán được
Đến thời kỳ có loài người mơi phôi thai , có cụ bàn cổ mới lập ra thái cực mà chia ra lưỡng nghi .
Đến thời kỳ vua Phục Hy mới định ra Âm dương và vạch ra bát quái .
Đến thời vua VĂn Xương nhà Chu mới diễn ra Kinh Dịch .
Đến thời Xuân Thu có ông lão Lỗ Ban và đức KHổng Tử mới lập ra hệ thống từ và chữ
Đến thời ông Lý Thuần mới làm ra KHoa Bói Tẩu Mã

Tiếp đến Bà Cửu Thiên Huyền Nữ Phạm Thị CHân tiên sự lập ra khoa bói chân gà này . Đã thâu tóm các sự bí ẩn của Trời Đất , quán triệt được những niềm vui hoặc gở đưa lại cho nhân gian , lại biết sự vận chuyển của mạch cục , khí đất động lặng rắn mềm ...


-Dùng ngõn to ( ngón giữa của chân gà ) làm vị trí của HUYỀN - VŨ

-Định ngón Cun ( ngón út nhỏ ngắn ) làm hệ CHU - TƯỚC

-Lấy ngon trong của chân gà làm hệ THANH LONG

-Dùng ngón ngoài của chân gà làm hệ BẠCH - HỔ

- Lấy Cung ngọ là Hoả và alf vị tria của ĐẮNG - XÀ , nên lấy cái đó làm huyệt pháp

- Lấy cung giữa ( còn gọi là đốt hay gọi là dóng ) ở ngón giữa của chân gà làm cung Thổ và là vị trí của câu TRẦN

Lấy đó mà định làm nơi tôn quý ( là mổ mà tổ tiên và giòng họ về sau thuộc giòng san nào )

-Nếu vị trí THổ lệch sang ngón trái thì lấy đó là vị trí Câu TRẦn
-Nếu cung THỔ lêch sacng ngón phải thì định đó là vị trí của ĐẰNG - XÀ , đó cũng là vị trí chỉ cho về lục THÂn , nếu ở chỗ đó có huyết hồng tươi là CHÂN LONG ( tức là đất tốt có mạch )

Cung giữa của ngón giữa ( ngón dài ) còn gọi là cung ngũ hào , nếu thấy huyết sắc tươi và như tơ nhỏ ấy là huyệt ĐÃI NGƯÒI HIỀN ( cái huyệt đó )

* Thứ nữa là tìm LONG MẠCH , định tên của các ngôi BÁT QUÁI mà biết được thịnh suy :


Lại nói rộng ra : sét về về quẻ hào , nắm được 10 đơn vị hàng thiên can như ở trên bàn tay :
( 10 đơn vị Thiên Can là : Giáp , ẤT , BÍnh , Đinh , Mậu , Kỷ , Canh , Tân , Nhân , Quý ) và khởi tính được ngũ hành :
( Ngũ Hành là : Kim , Mộc , THổ , THuỷ , Hoả )

Phải biết được Âm Dương có thuân ? xét trong ngoài , xếp đặt được các cung Bát Quái : Càn , Khảm , Cấn , Chấn mà thấy ở đó huyền sắc trôi chảy , nguyên vẹn , không pha trộn , Dương trôi chảy là thuận

Thấy Âm chảy rẽ khác là nghịch . Xét ở cung : Tốn , Ly , KHôn, Đoài cần gấp rút thêm khắc , khắc là ngược lại ( không hợp lý bất lợi )

Không động ấy là đất chỉ để mộ tạm chôn mà thôi , vì đó là đất không có mạch
Thấy Đoạn Động ấylà hồn phách không yên

Có điểm đen ấy là phúc ít , hoạ nhiều ... Thấy hưu trù ( tức là huyết ở các cung nói trên có ngắt ngừng lại) thì ngưòi nhà gặp tai ương , súc vật trong nhà sẽ bị chết tiệt . Riêng vị trí cung Ngọ thấy huyết hồng tươi loang lổ là mộ đó ở về phưong nam có án ;

-- Thấy ở cung Tốn cỏ hỷ sắc ( tươi tốt ) đó là điềm có bảng bút chi khoa ( ý nói là con cháu đỗ đạt ) Ở nơi đầu mối thấy có huyệt đọng là vượng lâu dài :
Các hào vị có huyết hư ( huyết đến đó ngắt ngừng lại ) là phúc bị ít vì bị hãm
Thấy ngón trong và ngón ngoài quay hướng vào nhau đó là đièu mau chóng , nếu thấy ngón trong và ngón ngoài vẫn quay , lắc lại ( vênh váo không quay vào nhau ) là hiện tượng chân chậm )

Thấy trùng độc (là 3 đầu móng ở đầu ngón , cả 3 đều cúi quắm gục lồng lên nhau) hoặc trùng khắc (là sung khắc lồng lớp lên nhau ) đó là cái thế sơn thuỷ bức bách xâm phạm mạch (là sơn thuỷ cưỡng bách )

Thấy hỷđộng , hỷ giao (là có đầu ngón giữa ngẩng lên , lại có ngón khác ở đầu móng cúi xuống và giao vào nhau) ấy là Long Hổ trùng điệp ứng gấp

--Hoặc ở vị trí cung CÀN thấy có huyết đọng lên đến cung Đoài ấy là mạch KIM UYỂN chuyển vào chùa hoặc là miếu nào đó

-- Hoặc ở vị trí cung CHẤN thấy có ám phá (là tối phá) lên đến cung Tốn phải đoán đó là ảnh hưởng gôc cây và nhờ đó gió thổi vào , vậy là ở Phương Đông có chùa Phật đối lại ( quay vào mộ đó ) , ở Phương Nam có đền đài xung khắc với mộ

- Nếu thấy huyết đọng ở cung Khảm , ở cung Hơị và Tý , ắc là về phía Bắc của mộ đó có Thuỷ khuyết xấu , đó gọi là Huyền Vũ Đoản Hiệp (;là bị gò ép )

-Hoặc có huyết đọng ở cung Cấn , ở vị trí sửu , dần .. là ở phía Đông BẮc của ngôi mộ đó có THổ Bách Ám , cái thế đó lộc thuộc bất minh (là trong nhà trong họ không yên )

(.. còntiềp )....
( Trúc Mai- vanhoaphuongdong.com)

Thái Dương
19-01-2008, 09:57 PM
KHOA XEM CHÂN GÀ

Sách nầy do Bảo Trai Đường chép để lại từ ngày 7 tháng 7 năm Thiệu Trị thú bảy.
Theo lời Ông nầy nói :
Ta thuật lại lời của Thánh để di truyền cho đời sau nếu người nào quan tâm với đạo Thánh hiền mà bỏ tà quy chính , hãy dạy cho đấy! Sách nầy nói rõ nghĩa lý thông tường, rõ ràng huyết mạch, muôn phần không mất một.

Quyển Khoa xem Chân gà nầy .

Bảo Trai Đường
kính chép

Làm phương châm đoán về địa mạch.
(Dịch từ bản chữ Hán ra quốc ngữ)

Khi có trái đất, ban đầu còn mênh mang, hổn độn chưa có ai xét đoán được.
Đến thời kỳ có loài người mới phôi thai, có Cụ Ba2n Cổ mới lập ra thái cực mà chia ra lưỡng nghi.
Đến thời kỳ qua Phục Hy mới định ra âm dương mà vạch ra bát quái.
Đến đời Văn Vương nhà Chu mới diễn ra Kinh Dịch.
Đến đời Xuân Thu có Ông Lỗ Ban va Đức Khổng tử mới lập ra hệ thống từ và chữ.
Đến đời Ông Lý Thuần mới làm ra Khoa bói tẩu mã.
Tiếp đến Bà Cữu Thiên Huyền Nữ Phạm thị Chân tiên sư lập ra Khoa bói Chân Gà nầy, đã thâu tóm các sự bí ẩn của Trời Đất , quán triệt được những niểm vui hoặc gở đưa lại cho nhân gian, lại biết được sự vận chuyễn của mạch cục , khí đất động lãng rắn mềm ...
Dùng ngón to (ngón giữa của chân Gà) làm vị trí của Huyền Vũ.
Định ngón cun (ngón út nhỏ ngắn) làm hệ Chu tước.
Lấy ngón trong của chân Gà làm hệ Thanh Long.
Dùng ngón ngoài của chân Gà làm hệ Bạch hổ.
Lấy cung Ngọ là Hõa là vị trí của Đằng xà nên lấy cái đó làm Huyệt pháp .
Lấy cung giữa (còn gọi là đốt hay là dóng) ở ngòn giữa của chân gà làm cung Thổ là vị trí của Câu Trần.
Lấy đó mà định làm nơi tôn quý (là mồ mã tổ tiên giòng họ và về sau thuộc về giòng san nào).
Nếu vị trí Thổ lệch sang ngón trái thì lấy đó là vị trí Câu trần.
Nếu cung Thổ lệnh thiên sang ngón phải thì định là vị trí của Đằng xà đó cũng là vị trí chỉ cho về Lục Thân, nếu ở chổ đó có huyết hồng tươi là Chân long (tức là đất tốt có mạch).
Cung giữa của ngón giữa (ngón dài) còn gọi là cung Ngũ hào, nếu thấy hết sắc tươi và như tơ nhỏ ấy là huyệt đãi người hiền (cái huyệt đó) .
Thứ nữa là tìm Long mạch, định tên của các ngôi Bát quái mà biết được thịnh suy.
Lại nói rộng ra, sét các quẻ hào, nắm được mười đơn vị bảng thiên can như ở trên bàn tay: (10 đơn vị thiên can là : Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh,Tân,Nhâm,Quý) và khởi tính được ngũ hành : (ngũ hành là Kim, Mộc, Thủy, Hõa, Thổ).
Phải biết được âm dương có thuận? Phải xét trong ngoài, xếp đặt được các cung Bát quái:
Càn, Khãm, Cấn, Chấn, mà thấy ở đó huyền sắc trôi chảy, nguyên vẹn, không pha trộn, Dương trôi chảy là thuận.
Thấy âm chảy rẽ khác ra là nghịch. Xét ở cung : Tốn, Ly, Khôn, Đoài, cần gấp rút them vào : Thấy
Sinh là lợi cho mình, thấy ngang ra là khắc , khac là ngược lại không hợp lý .
Không động ây là đất chỉ để mà tạm chôn mà thôi vì đó là đất không có mạch.
Thấy loạn động ấy là hồn phách không yên.
Có điểm đen ấy là phúc ít , họa nhiều . Thấy hưu tù tức là thấy huyết ở các cung nói trên có ngắt ngừng lại thì người nhà gặp tai ương , súc vật trong nhà sẽ ói chết bớt .
Riêng vị trí cung Ngọ thấy huyết hồng tươi loang lỗ là mộ đó ở về phương Nam có ám .
Thấy ở cung Tốn có hỷ sắc tươi tốt đó là điềm có bang bút chỉ khoa (ý nói là con cháu đổ đạt) . Ở nơi đầu mố thấy có huyết đọng là vượng lâu dài.
Các hào vị thấy có huyết đen, đỏ ngắt ngừng lại là phúc ít vì bị hãm .
Thấy ngón trong và ngón ngoài quay hướng vào nhau nghĩa là điềm mau chóng . Nếu ngón trong và ngón ngoài vẫy qua vắc lại (vênh váo không quay vào nhau) là hiện tượng chậm chạp.
Thấy trùng động là ba đầu móng ở ba đầu ngón, cả ba đều cúi cám gục lồng bên nhau hoặc trùng khắc (là xung khắc lồng lớp lên nhau) ; đó là cái thế sơn thuỷ bức bách xâm phạm mạnh (là sơn thủy cưỡng bách).
Thấy hỷ động , hỷ giao (là đầu ngón giữa ngẫng lên lại có ngón khác ở đầu móng cúi xuống và giao vào nhau) ấy là long hổ trùng điệp ứng gấp

Hoặc vị trí cung Càn thấy có huyết đọng lên đến cung Đoài ấy là mạch Kim uyển chuyễn vào Chùa hoặc Miếu nào đó.
Hoặc ở vi trí cung Chấn thấy có ám phá (là tối phá) lên đến cung Tốn phải đoán đó là ảnh hưởng gốc cây nhờ đó gió thổi vào, vậy là phương Đông có Chùa Phật đối lại (quay vào mộ đó), ở phương Nam có đền đài xung khắc với mộ đó .
Nếu thấy huyết đọng ở cung Khãm, ở cung Hợi và Tý , ắt là về phía bắc của mộ đó có thủy khuyết xấu , đó gọi là Huyền Vũ đoãn hiệp (là bị gò ép).
Hoặc là có huyết đọng ở cung Cấn, vị trí Sửu và Dần là ở phía đông bắc của ngôi mộ đó có Thổ bách ám, cái thế đó lộc thuốc bất minh (là trong nhà trong họ không yên)..
Nếu thấy ở vị trí Tý và Sửu đọng huyết thì lại xem Kim Mộc giao sung, ấy là nước mưa của Trời dội xuống động lại , hoặc là nước bùn lầy tràn vào phạm mà lay động hoặc nước hoàng tuyền ở cạnh đó cuốn thẳng đi . Hoặc sông ngòi nơi đồng trạch nước lớn mênh mông, bị nước phá sau đầu , hoặc nước trong thung lũng trên núi chảy thẳng vào hoặc ở nóc nhà nhà nào chẳng thẳng vào .
Xem kỷ vị trí cung cấn có loang lổ ẩn dấu là có thổ sơn .
Bằng thấy ở cung Khôn có sắc khí tươi tía thì luận : Táng ở nơi gò đất lớn lại có thần linh ở phương bắc chiếu và ở phương nam có đền trên đĩnh núi hoặc ở gò cao.
Bài của mình đến đây bị đứt đoạn nhưng mình chích ra đây một lời bàn để tham khảo:Xem chân gà là một môn khoa học cũng có nguồn gốc từ Kinh dịch.
Ứng nghiệm nhất là xem về âm trach, mồ mả tổ tiên. Mà muốn linh thì trước hết tâm người muốn xem phải chính, phải thành tâm, con gà là vật cúng tế phải được nuôi tại gia chủ ít nhất là 3 ngày mới ngấm đủ âm dương địa khí của gia chủ. Sau đó trước khi cắt tiết gà để cúng phải lập bàn thờ ở giữa sân ,mặt người gia chủ phải quay về hướng của " Quan "quản từng năm ( cái nầy thì phải học mới biết ) . Thành tâm thắp hương ,tay trái cầm cổ gà, tay phải để trước ngực theo tư thế bái phật, miệng khấn thần linh ( cái này cũng phải học ) và nói lên những ước nguyện của mình về những điều cần xem...sau khi khấn xong, đem gà đi cắt tiết, làm lông. Nhưng nhớ trước khi nhúng nước sôi, cần nhổ 3 cái lông ở sau gáy, 3 cái lông ở đuôi, 3 cái ở đầu gối phải, 3 cái ở đầu gối trái, tổng cộng là 12 cái lông để riêng ra 1 chỗ cẩn thận. Sau khi mổ và làm vệ sinh con gà sạch sẽ, cắt riêng 2 cẳng chân gà luộc riêng cùng với 12 cái lông lúc nẫy.Lưu ý luộc vừa chín tới . còn con gà thì luộc bình thường như mọi ngày .
Sau khi xong đặt cả gà và 2 chân lên bàn thờ gia tiên để cúng vái hết một tuần nhang, lúc đó thì có thể hạ lễ đem chân gà đi xem được.

(phanvinhphu-vanhoaphuongdong.com)

Vanhoaphuongdong
19-01-2008, 10:08 PM
Mình cũng có 1 bài về cúng gà và coi chân gà, đọc có vẻ dễ hiểu hơn nên post lên cho các bạn tham khảo:

Theo tục xưa ,thì gà mùng 3 tự ai làm nấy cúng.Làm như vậy có cái vận mạng hên xui,may rủi của ai thì giò gà thể hiện của người đó.Nhưng bây giờ phá lệ đã nhiều,vì không lẽ chủ nhà phải tự tay cắt tiết làm gà trong khi đầy người làm ra đó.

Thôi thì ai làm gà cũng được có điều phải nhớ là gà mồng 3 cúng ra mắt, làm gà kĩ đừng để tróc da,luộc chín vừa thôi,đừng cho nhừ quá da gà sẽ nứt hết.Điểm chính là cần cắt rời cặp chân gà ra,khi nước vừa sôi cho vào luộc vừa chín tới thì vớt ra trước, nhớ đừng để lâu nó nứt gân ra không còn coi được.
Phương pháp coi giò gà cũng căn cứ theo ngủ hành là Kim ,Mộc ,Thủy ,Hoả ,Thổ phân ra thành 5 màu trắng , xanh,đen ,đỏ ,vàng..Trong 2 cái giò gà,người ta chỉ lấy Kim,Mộc,Thủy ,Hỏa,Thổ làm tượng trưng làm điểm tựa,còn màu sắc ,khí sắc mới là điểm chính yếu.
Đại khái màu đỏ tươi nhuận nõn nà là tốt,tím thâm hay bầm,thô sồ sề là xấu,màu trắng toát là có tang chế đau ốm,trắng xanh là bị cướp trộm,bị tai họa,trắng hơi hường lợi và ướt át là tốt đẹp có lợi về giao dịch tình cảm,có tình.Màu vàng óng ả như màu ngà tươi tắn tròn trìn như tươm nở là màu làm ăn phát đạt,buôn bán may mắn,quan trường hạnh thôngbết kì làm việc gì cũng có lợi.Màu xanh hao tài tốn của, đau ốm bệnh hoạn bị tai nạn , bị cướp trộm.Màu đen còn xấu hơn màu xanh.
Nói tóm lại, ba màu vàng trắng , đỏ là tốt đẹpnhưng không phải là đỏ sậm ,đỏ bầm và tất cả những gân máu nhỏ trong giò gà đều đỏ hết thì lại là xấu lắm vì đó là màu sắc hãm tài ,tán tái , làm ăn việc gì cũng bất lợi, riêng hai đen và xanh thì nhất định là xấu lắm
Coi giò gà ngoài phần màu sắc tức là khí sắc còn có phần hình cốt cũng quan trọngkhông kém.Vì hình cốt là cái sườn nhà còn màu sắc cũng như cái mái cũng như các bức vách

(romanticlady-vanhoaphuongdong.com)

Hoaquynh
20-01-2008, 05:41 PM
Tôi cũng sưu tầm được một Bài phú Coi Giò Gà. Nay Post lên cho mọi người cùng tham khảo thêm cho vui trong ba ngày Tết Nguyên Đán cổ truyền hàng năm của Việt Nam :

BÀI PHÚ COI GIÒ GÀ


Đầu năm ra mắt mồng ba
Cùng ông Hành Khiển cùng là Hành Binh
Bói giò phải bói cho tinh
Xem tường màu sắc chân hình rủi may
Đôi giò cần để thẳng ngay
Nhuận hồng vàng ánh năm nay chắc giàu
No rồi chụm móng khít khao
Đỡ cái chắt chẻ cũng giàu cũng sang
Đỏ mà gân máu nổi loang
Là điềm hao của tan hoang cửa nhà
Trắng xanh bền bệt thây ma
Ấy điềm tang ông bà cháu con
Da gà tươi mượt vàng son
Đi thi chắc đậu đi buôn chắc lời
Khe chân gà hở tơi bời
Tiền vô nhiều cũng phủi rồi tay không
Ba ngón đội lên một chồng
Tốt thì có tốt, phải phòng người trên
Nhờ người giúp đỡ mới nên
Tự mình tự chủ không bền được đâu
Cũng ba ngón chân chụm đầu
Một hàng ngang mặt, thúng đâu đựng tiền
Ngón cái mà cong nghiêng nghiêng
Đâm vô khe hở, lụy phiền đến nơi
Quan phi khẩu thiệt tơi bời
Tai bay vạ gió kêu trời sao đang
Bốn chân cong quẹo loạn hàng
Cả năm bương chảy biết đàng nào yên
No rồi như nở cười duyên
Da hường tươm mỡ của tiền đầy kho
Da chân xam xám màu tro
Gân xương khô héo có lo cũng nghèo
Đôi giò cái trễ cái treo
Bên ngay bên quẹo nằm queo một mình
Da vàng mỡ đọng lung linh
Làm chơi được thiệt, mặc tình vui chơi
Bốn ngón đều ngay lên trời
Nồi gọ xẹp lép thì thôi còn gì !
Gặp năm tuổi xấu thêm nguy
Ốm đau tang chế, quan phi tụng đình
Ngón chân rời rạc thân hình
Thiếu người giúp đỡ, thiếu tình hữu giao
Gặp cơn sóng gió ba đào
Một tay lèo lái, ai nào giúp ta !
Chân gà cấm hở, quẹo ra
Da gà tươi nhuận mới là bình an
Cùng gà ra mắt nghiêm trang
Làm gà kỹ lưỡng, luộc càng thêm tinh
Có thang chắc có thần linh
Cầu ông Hành Khiển Hành Binh hộ trì
Cho mình gặp hội khả vi
Mỗi chu niên trọn, chu kỳ bình an
Mùng ba Tết tới bước sang
Lại cúng ra mắt huy hoàng như xưa.


(Sưu tầm)